CO ROBI PEDAGOG W SZKOLE ?

 • Prowadzi wstępne badania pedagogiczne. W przypadku wykrycia lub podejrzenia występowania nieprawidłowości w rozwoju dziecka jest ono kierowane (za zgodą rodziców) do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Przeprowadza diagnozę pedagogiczną wszystkich uczniów klas I pod kątem poziomu dojrzałości szkolnej.
 • Przeprowadza wstępne badania pod kątem ryzyka występowania dysleksji.
 • Na prośbę wychowawcy pedagog prowadzi także badania socjometryczne, aby określić pozycję poszczególnych uczniów w klasie.
 • Prowadzi zajęcia z uczniami:
 • Wspierające rozwój dziecka na starcie szkolnym (z uczniami klas I) oparte na programie autorskim. Zajęcia mają na celu w jak największym stopniu umożliwić dzieciom z dysfunkcjami (zaburzenia rozwoju percepcyjno-motorycznego) realizowanie programu klasy I poprzez dodatkowe ćwiczenia, usprawnianie zaburzonych lub słabo rozwiniętych funkcji oraz wzbudzanie pozytywnej motywacji i wiary w swoje możliwości. Niepowodzenia dydaktyczne „przenoszą” się na sferę emocjonalno-społeczną, wywołując niewiarę w siebie, niechęć i lęk przed nauką i szkołą. Dlatego zajęcia mają na celu zainteresowanie dzieci nauką, zachęcenie do podejmowania wysiłku umysłowego oraz umożliwianie im osiągania sukcesów.
 • „Ruchem wyrażam siebie” ” z uczniami klas I – to zajęcia dla uczniów, którzy nie osiągnęli pełnej dojrzałości szkolnej w związku z nieharmonijnym lub zaburzonym rozwojem (szczególnie ruchowym i grafomotorycznym) wytypowani na podstawie wyników badań diagnozy wstępnej przeprowadzonej we wrześniu przez pedagoga i psychologa. Celem zajęć jest: usprawnianie funkcji ruchowych (mała i duża motoryka, koordynacja wzrokowo-ruchowa), orientacji ruchowo-przestrzennej i w schemacie ciała, poprawa koncentracji uwagi usprawnianie funkcji wzrokowych i przestrzennych, stworzenie okazji sprzyjających indywidualnemu rozwijaniu dziecięcych talentów, wyrażanie własnej kreatywności, kształtowanie i rozwijanie własnych uzdolnień, kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole rówieśniczym. Podczas zajęć wykorzystywane są różne metody pracy, m.in. kinezjologia edukacyjna, ilustracje ruchowe, elementy relaksacji, techniki plastyczne czyste i mieszane dostosowane do możliwości dzieci.
 • Ogólnorozwojowe dla uczniów klas starszych mających trudności w nauce. Zajęcia są kontynuacją programu „Wspieranie rozwoju ucznia na starcie szkolnym”. Skierowane są do uczniów, u których nadal utrzymują się objawy zaburzeń rozwojowych.
 • Zajęcia z klasami na godzinach wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktycznym
 • Prowadzi wspólnie z kierownikiem świetlicy ewidencję uczniów wymagających pomocy materialnej (dożywianie z OPS, ubezpieczenie bezskładkowe, zakup podręczników przez Radę Rodziców, wigilia, kolonie charytatywne)
 • Kieruje uczniów (za zgodą rodziców) do Miejskiego Ośrodka Wspierania Rodziny i Dziecka.
 • Prowadzi indywidualne poradnictwo dla rodziców i uczniów.
 • Rodzice otrzymują opracowane przez pedagoga zestawy ćwiczeń domowych dla uczniów mających trudności w nauce oraz wskazówki jak je prowadzić.
 • Rodzice uczniów badanych przez pedagoga są informowani o wynikach badań, sposobach postępowania z dzieckiem, możliwościach uzyskania pomocy w różnych instytucjach.

Pedagogami szkolnymi w naszej placówce są Pani Izabela Krawczyk oraz Pani Joanna Kot.

Skip to content