EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać
Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

Pierwszy egzamin (rok szkolny 2018/2019) będzie obejmował:

Język obcy: j. angielski


Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym. 
Termin główny: kwiecień.
Termin dodatkowy: czerwiec.
Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych. 

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni. 

 

DZIEŃ

PRZEDMIOT

CZAS TRWANIA EGZAMINU**

1

język polski

120 minut

2

matematyka

100 minut

3

język obcy

90 minut

**czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu. Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali centylowej (odsetek liczby uczniów, - zaokrąglony do liczby całkowitej - którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń). 

Podstawowe zasady obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu

egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.

 

Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu

2. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu może nastąpić:

Skutki unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu:

Jeżeli - zdaniem ucznia lub jego rodziców - w trakcie egzaminu nie były przestrzegane przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, uczeń lub jego rodzice mogą w terminie 2 dni roboczych od dnia egzaminu z danego przedmiotu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do swojej sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez nią zaświadczenia/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu.

Do każdego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty został przygotowany informator zawierający opis egzaminu z danego przedmiotu oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

 

PRZED EGZAMINEM:

Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia). Czynności ucznia:

·         losowanie numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował;

·        kodowanie arkusza egzaminacyjnego

·        sprawdzanie kompletności arkusza egzaminacyjnego

·        rozpoczynanie pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela

·        zgłaszanie konieczności skorzystania z toalety

·        przestrzeganie zasad oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy

·        zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz wykorzystanie dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi; instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych będzie również zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym

·         zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

·         korzystanie z przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej; na egzaminie ósmoklasisty nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników

·         konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu

·         możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

 

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

·        a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

·        b. przykładowe arkusze egzaminacyjne

·        c. od grudnia 2018 r. – arkusze próbne.

 

·         Uczniowie zostaną poinformowani, w której sali przystępują do egzaminu; o której godzinie powinni być obecni w szkole.

 

PODCZAS  EGZAMINU:

 

 Przed wpuszczeniem zdających do sali egzaminacyjnej przewodniczący komisji:

·        powtarza informację o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych

·        upewnia się, że każdy zdający posiada niezbędne przybory i materiały, w tym przede wszystkim pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem

·        przypomina zdającym, aby butelki z wodą stawiali na podłodze, przy nodze stolika, aby nie zniszczyć materiałów egzaminacyjnych.

·         przypomina zdającym, że w trakcie egzaminu ósmoklasisty nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych

·        na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi

·         po zakończeniu pracy z arkuszem będą mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi

·        jeżeli w trakcie egzaminu ósmoklasisty wystąpi konieczność unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu, niezwłocznie przekazuje się informację  rodzicom (prawnym opiekunom) niepełnoletniego ucznia, wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn i dalszego sposobu postępowania

·        12 kwietnia dyrektor szkoły na spotkaniu z uczniami klasy ósmej przypomni zasady i warunki przeprowadzania egzaminu.