GDZIE SZUKAĆ POMOCY ???

 

INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE BEZPŁATNĄ POMOC

DZIECKU I RODZINIE W POWIECIE MIKOŁOWSKIM

 

è Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Żwirki i Wigury 4 a

43-190 Mikołów

Telefon: 32 226 20 71

Strona internetowa: www.poradnia.mikolowski.pl

 

Oferuje pomoc dzieciom, młodzieży i ich rodzinom z uwagi na: opóźniony rozwój mowy, wadę wymowy, opóźniony rozwój psychoruchowy, wady: wzroku, słuchu, ruchu. niezgrabność ruchową, ADHD, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia słuchu centralnego, trudności szkolne (w czytaniu, pisaniu, liczeniu itp.), lateralizację (nieustaloną, skrzyżowaną), ryzyko dysleksji rozwojowej, specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję, dysortografię, dysgrafię), całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, zespół Aspergera), zaburzenia SI, problemy w funkcjonowaniu społeczno – emocjonalnym, a także szczególne uzdolnienia i osiągnięcia szkolne.

 

è Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych

ul. Chopina 8

43-170 Łaziska Górne

Telefon: 32 224 43 90

Strona internetowa: www.pcpr.mikolowski.pl

 

PCPR zajmuje się m.in. opracowaniem i realizacją powiatowego programu przeciwdziałania

przemocy w rodzinie, ochroną ofiar przemocy w rodzinie oraz opracowaniem i realizacją

programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Oferuje możliwość terapii dla rodzin z problemem przemocy. Wspiera również rodziny zastępcze.

 

è Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Chopina 8

43-170 Łaziska Górne

Telefon: 32 224 43 90

Strona internetowa: www.pcpr.mikolowski.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zajmuje się zapewnieniem kompleksowej pomocy

psychologicznej dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu psychologicznego poprzez udzielanie

wsparcia, prowadzenie interwencji kryzysowych oraz terapii indywidualnej i rodzinnej.

Prowadzi również specjalistyczne poradnictwo prawne dla osób w sytuacji kryzysu.

 

è Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej

i Profilaktyki „Zmiana”

ul. Krakowska 30

43-190 Mikołów

Telefon: 32 226 41 76

Strona internetowa: www.zmiana-mikolow.pl

 

Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej

i terapeutycznej dla osób i rodzin uwikłanych w przemoc domową oraz osób uzależnionych

od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych i ich rodzin. Świadczona jest też pomoc

psychologiczna dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Można tu także

uzyskać poradę w zakresie prawa rodzinnego i karnego.

 

è Ośrodek Wczesnej Interwencji

ul. Słowackiego 21c

43-190 Mikołów

Telefon: 32 226 22 64

Strona internetowa: www.psouu.mikolow.iap.pl

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej podejmuje działania na rzecz lepszego psychoruchowego i

społecznego rozwoju dzieci oraz zapobieganie pogłębianiu się ich niepełnosprawności, a

także postępowanie podtrzymujące i edukacyjne w stosunku do rodzin. Działania te

realizowane są poprzez ustalenie wielospecjalistycznej diagnozy: lekarskiej, psychologicznej,

sprawności ruchowej, form komunikowania się, w tym rozwoju mowy oraz poziomu

funkcjonowania społecznego, a także opracowywanie szczegółowego, wielospecjalistycznego

programu postępowania w każdej sferze rozwoju dziecka.

 

è Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu

ul. Mikołowska 208

43-187 Orzesze

Telefon: 32 326 08 58

Strona internetowa: www.otnorzesze.pl

 

Ośrodek jest specjalistyczną placówką medyczną zajmującą się kompleksową diagnozą

i terapią pacjentów z wybranymi problemami emocjonalnymi. Zajmuje się leczeniem

zaburzeń lękowych, adaptacyjnych, separacyjnych, fobii szkolnej, zaburzeń depresyjnych

i dysocjacyjnych, zaburzeń stresowych i pourazowych, natręctw, tików, moczenia, mutyzmu

i uzależnienia od komputera. Oferuje terapię indywidualną oraz grupową, a także liczne

dodatkowe zajęcia terapeutyczne,m.in. hipoterapię, dogoterapię.

 

è NZOZ Centrum Opieki Psychiatrycznej i Psychologicznej

„Psyche-Med”

ul. Waryńskiego 4

43-190 Mikołów

Telefon: 32 322 20 24

 

W Centrum działa Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży zajmująca się:

- diagnozą psychiatryczną i psychologiczną,

- leczeniem psychiatrycznym,

- psychoterapią indywidualną i rodzinną.

 

è Stowarzyszenie „Siloe”

ul. Krakowska 7/3

43-190 Mikołów

Telefon: 692 063 683

Strona internetowa: www.siloe.edu.pl

 

Celem działalności Stowarzyszenia jest pomoc rodzinom wielodzietnym, niepełnym

z różnymi problemami i ich dzieciom. Stowarzyszenie organizuje pomoc w nauce, bezpłatne

korepetycje, wyjazdy kolonijne, wycieczki, wypoczynek letni i pomoc materialną dla dzieci.

 

è Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”

ul. Żwirki i Wigury 4a

43-190 Mikołów

Telefon: 32 324 82 59

Strona internetowa: www.dogma.org.pl

 

Jednym z obszarów działania Stowarzyszenia jest umożliwienie dostępu do bezpłatnego

poradnictwa prawnego poprzez zapewnienie ciągłego funkcjonowania Biura Bezpłatnych

Porad Prawnych i Obywatelskich. Są tam udzielane informacje o tym, jakie prawa

szukającym osobom przysługują i jakie są sposoby rozwiązywania problemów, a także

wspólne opracowywanie planu działania.

 

è Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka

w Łaziskach Górnych

ul. Wyszyńskiego 8

43-173 Łaziska Górne

Telefon: 32 721 89 10

 

Filia Miejskiego Ośrodka Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych

ul. Świerczewskiego 1, 43-170 Łaziska Górne
tel. 32/ 224 42 15

Strona internetowa: www.mowrid.laziska.pl

 

Ośrodek udziela wsparcia rodzinom borykającym się z różnorakimi kryzysami, a także rodzinom pragnącym jak najlepiej wypełniać zadania w obszarze rodzicielstwa, dążącym do zrozumienia swych dzieci na różnych etapach ich rozwoju. Ośrodek świadczy pomoc poprzez poradnictwo, edukację, asystę rodzinną oraz prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTYTUCJE SPOZA POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

 

Ośrodek medyczno-terapeutyczny „Syriusz” NZOZ

Oddział Żory

Al. Wojska Polskiego 3c

44-240 Żory

Telefon: 32 723 12 74, 666 379 004

Strona internetowa: zory.nzozsyriusz.pl

Oddział Rybnik

ul. Borki 20

44-203 Rybnik

Telefon: 32 723 12 74, 666 379 004

Strona internetowa: zory.nzozsyriusz.pl  

 

Ośrodek prowadzi oddział dzienny dla dzieci i młodzieży. W trakcie pobytu stawiana jest

diagnoza i wdrażane są oddziaływania terapeutyczne. Jest możliwość kontynuacje leczenia

w działającej w Ośrodku Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin.

Ośrodek zajmuje się pomocą dzieciom, u których występują: zaburzenia emocji, adhd, autyzm dziecięcy, HFA (autyzm wysoko funkcjonujący), zespół Aspergera, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, zaburzenia lękowe, dysfunkcjonalna nieśmiałość, problemy w relacjach rówieśniczych, mutyzm wybiórczy, zespół natręctw, tiki, dolegliwości psychosomatyczne, bóle psychogenne, odmowa chodzenia do szkoły, trudności w nauce, dysleksja rozwojowa.

 

Centrum Zdrowia Psychicznego Psychicznego leczenia uzależnień

dla młodzieży „Familia” w Gliwicach

ul. Dębowa 5

44-100 Gliwice

Telefon: 32 231 86 15

Strona internetowa: www.familia.org.pl

Centrum oferuje kompleksowy program terapii dla młodzieży uzależnionej od narkotyków

i hazardu, mającej problemy psychiatryczne. Posiada własny ośrodek detoksykacyjny, oddział

terapeutyczny i rehabilitacyjny.

 

Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka”

w Gliwicach

ul. Adama Asnyka 10

44-100 Gliwice

Telefon: 32 238 34 70 wewn. 22

Strona internetowa: www.psychoterapia-silesia.pl

Ośrodek oferuje konsultacje oraz diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną, a także

psychoterapię indywidualną, grupową oraz terapię par i rodzin. Zajmuje się leczeniem

zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń lękowych i depresyjnych. W ramach NZOZ „Dąbrówka”

działają również: Poradnia Leczenia Nerwic oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego.

 

Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” NZOZ

ul. Młyńska 8

44-100 Gliwice

Telefon: 32 375 02 12

Strona internetowa: www.nzozfeniks.pl

Ośrodek prowadzi oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, Poradnię Zdrowia

Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradnię Neurologiczną. Posiada również oddziały

w Katowicach i Sosnowcu.

 

Fundacja „Fastryga”, Pracownia Psychoedukacji i Terapii

ul. Hołdunowska 70 A

43-143 Lędziny

Telefon: 32 216 79 17, 508 552 211

Strona internetowa: www.fas.edu.pl

Fundacja zajmuje się profesjonalną diagnozą dzieci i młodzieży z zaburzeniami z grupy

FASD przy pomocy 4-cyfrowego kwestionariusza diagnostycznego.

 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa

„Szansa”

ul Korfantego 3

41-605 Świętochłowice

Telefon: 609 704 787

Strona internetowa: www.szansa.katowice.pl

 

Stowarzyszenie zajmuje się niesieniem wszechstronnej pomocy dzieciom z zespołem Downa

oraz ich najbliższym. W ramach swojej działalności organizuje spotkania dla rodziców, grupy

wsparcia, spotkania ze specjalistami, warsztaty i szkolenia, zajęcia terapeutyczne dla dzieci,

a także wspólne wyjazdy i imprezy okolicznościowe.

 

SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Opilu”

ul. Park Hutniczy 6

41-800 Zabrze

Telefon: 32 278 11 99

Strona internetowa: www.opilu.pl

 

Ośrodek świadczy pomoc osobom dorosłym oraz dzieciom od 10 r.ż cierpiącym z powodu

uzależnienia od komputera, uprawniania hazardu, picia alkoholu, zażywania środków

odurzających. W ramach Ośrodka działa Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Oddziały

Uzależnień. Pomocy udzielają lekarze, terapeuci, można także skorzystać z pomocy prawnej.

 

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

Dzienny Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego oraz

Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego

ul. Gabrieli Zapolskiej 3

41-218 Sosnowiec

Telefon: 32720 77 00 wew. 158

Strona internetowa: www.centrum-pediatrii.com.pl

 

Oddział Kliniczny zajmuje się diagnozą oraz terapią następujących zaburzeń: nerwicowych,

odżywiania, zaburzeń afektywnych, psychotycznych, zachowania i emocji. Przyjmowani są

pacjenci do 18 r.ż.

Oddział Dzienny oferuje turnusy terapeutyczne dla dzieci mających trudność w nawiązywaniu relacji rówieśniczych, wrażliwych na stres, doświadczających lęku, nie radzących sobie z gniewem, frustracją, zamkniętych w sobie. Ofertę leczenia kieruje do dzieci cierpiących z powodu: zaburzeń psychotycznych, ADHD, Zespołu Aspergera, zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych (np. fobia szkolna), zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia), zaburzeń zachowania i emocji.

 

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci

ul. Gabrieli Zapolskiej 3

41-218 Sosnowiec

Telefon: 32 292 91 93

Strona internetowa: www.centrum-pediatrii.com.pl

 

Poradnia oferuje pomoc w zakresie diagnozy psychiatrycznej, psychologicznej, psychoterapii

w tym psychoterapii rodzinnej. Poradnia zapewnia kompleksową pomoc dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 lat do 19 lat (powyżej 18 r.ż. w przypadku osób kontynuujących leczenie i naukę) w zakresie następujących zaburzeń psychicznych: całościowe zaburzenia rozwojowe, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia depresyjne, zaburzenia odżywiania, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia zachowania i emocji, ADHD.

 

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. E. Hankego

ul. Truchana 7

41-500 Chorzów

Telefon: 32 34 90 000

Strona internetowa: chcpio.pl

Przy szpitalu działają poradnie dziecięce: otolaryngologiczna, alergologiczna,

immunologiczna, neurologiczna oraz okulistyczna.

 

Górnośląskie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

ul. Medyków 16

40-752 Katowice

Telefon: 32 207 16 50; 32 207 16 51

Strona internetowa: www.gczd.katowice.pl

 

W Centrum działają Poradnie: audiologiczna oraz otolaryngologiczna z pracownią

audiologiczną oraz neurologiczna. Jest możliwość badania centralnych zaburzeń słuchu.

 

Śląskie Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”

ul. Nasypowa 18

40-551 Katowice

Telefon: 32 256 44 01; 32 256 44 02

Strona internetowa: www.katowice.csim.pl

 

W ramach kontraktu z NFZ Centrum świadczy usługi w zakresie otolaryngologii, audiologii

i foniatrii. Diagnozuje i leczy schorzenia uszu u dzieci, zaburzenia słuchu, oferuje możliwość

pełnej diagnostyki narządu słuchu, w tym centralnych zaburzeń słuchu. Ponad to zajmuje się

diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją zaburzeń głosu oraz mowy.