RAMOWV PRELIMINARZ WYDATKÓW RADY RODZICÓW

 

 

I.                   Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rady rodziców odbywa się następująco:

 

§1.

 

25% środków zebranych przez rodziców danej klasy jest do dyspozycji Klasowej Rady Rodziców jeżeli 75% stanu osobowego dokonało wpłat składki Rady Rodziców. Decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje z upoważnienia zebrania rodziców klasy, Rada Klasowa Rodziców w porozumieniu z wychowawcą klasy. Główne cele na jakie mogą być wydatkowane te środki to: dofinansowanie imprez klasowych, wycieczki, upiększanie izby klasowej inne wydatki na rzecz całej klasy.

§ 2.

 

Pozostała część środków ze składki Rady Rodziców jest przekazywana do dyspozycji Prezydium Rady Rodziców.

§ 3.

 

Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:

 

1/ pomoc materialną dla uczniów w trudnej sytuacji ;

2/ dofinansowanie działalności statutowej szkoły;

3/ nagrody dla wyróżniających się uczniów na koniec roku szkolnego oraz uczniów otrzymujących promocję do klas IV;

4/ wydatki związane z działalnością Razy w tym prowadzeniem dokumentacji protokolarnej i finansowej;

5/ dofinansowanie Oddziału Przedszkolnego tut. Szkoły do wysokości jego wpłat własnych.

 

 

 

II..      Wydatkowanie środków rady rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska.

 

§ 4.

 

Środki mogą być wydatkowane na:

 

1/ dofinansowanie celów ustalonych w § 3;

 

2/ finansowanie własnych projektów Rady Rodziców np. komputery, renowacja urządzeń sportowo-rekreacyjnych, inne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i wystrój szkoły.

 

 

III.. Sposób wydatkowania środków rady rodziców może w części być zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz rady rodziców.

 

W takim przypadku Prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców.