REGULAMIN

 

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Rada Rodziców działa na podstawie Ustawy z dnia 07 września 1991r o systemie oświaty

(Dz.U. Z 1991. Nr 95 poz. 425, z późniejszymi zmianami).

 

§ 2

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o :

1.                   Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę podstawową nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych,

2.                  Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,

3.                  Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły,

4.                  Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły,

5.                  Radzie Klasowej – należy przez to rozumieć radę wybieraną przez rodziców uczniów poszczególnych oddziałów szkolnych,

6.                  Przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu, skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby pełniące te funkcje w radzie,

7.                  Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady,

8.                  Komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję rewizyjną Rady.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Rady Rodziców

 

§ 3

 

1.                  Podstawowym celem rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły przez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, statutu oraz niniejszego regulaminu.

2.                  Rada realizuje swoje cele w szczególności przez:

                     pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,

                     zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór    pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych z działalnością Szkoły,

                     formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa,

                     finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,

                     wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,

                     współpracę z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu poprawy jakości jej pracy.

 

Rozdział III

Struktura i zasady wyborów rady oraz jej organów wewnętrznych

 

§ 4

 

1.                  W skład rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych  wybranym przez zebranie rodziców uczniów każdej klasy w tajnych wyborach. Wybór następuje zwykłą większością głosów.

2.                  W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające.

3.                  Sprawy związane z procedurą wyborczą rozstrzyga zebranie rodziców uczniów danej klasy.

 

§ 5

 

1.                  Rada wybiera w głosowaniu jawnym:

                     Prezydium Rady

                     Komisję rewizyjną Rady

      2.   W skład Prezydium wchodzą ; przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik.

      3.   W skład Komisji rewizyjnej wchodzą: przewodniczący i dwóch członków.

 

§ 6

 

1.                  Rada działa przez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne.

2.                  Zebrania rady zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym, przy czym w każdym semestrze musi się odbyć przynajmniej jedno spotkanie Rady.

3.                  Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek poszczególnych rad klasowych lub Dyrektora.

4.                  Uchwały Rady, Prezydium oraz Komisji rewizyjnej i rad klasowych podejmowane są zwykła większością głosów obecnych członków.

5.                  W zebraniach Rady, Prezydium oraz komisji rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby, w szczególności : Dyrektor, pedagog szkolny i nauczyciele.

 

 

Rozdział IV

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych.

 

§ 7

 

1.                  Rada jest społecznym organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.

2.                  Do kompetencji Rady należy w szczególności:

                     występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organu sprawującego nadzór nad Szkołą,

                     uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki,

                     opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora,

                     opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników,

                     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

                     opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską,

                     występowanie z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły stroju jednolitego oraz udział w określeniu jego wzoru,

                     występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli,

                     występowanie z wnioskami o utworzenie Rady Szkoły,

                     wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły,

                     uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian,

                     zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,

                     uchwalanie propozycji wysokości dobrowolnych składek rodziców uczniów Szkoły.

 

§8

 

1.                  Do podstawowych zadań Prezydium należy:

                     bieżące kierowanie pracami rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,

                     realizacja preliminarza rady,

                     wykonywanie uchwał Rady,

                     zatrudnianie osób lub zlecanie usług niezbędnych dla realizacji zadań Rady,

      2.   Prezydium reprezentuje Radę i ogół  rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrektora i innych                       organów Szkoły oraz na zewnątrz.

 

§ 9

 

1.                  Komisja rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.

2.                  Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy w szczególności:

                     kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,

                     przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,

                     opiniowanie corocznego sprawozdania finansowego Rady,

                     wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

 

§ 10

 

1.                  Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

2.                  Członkowie Prezydium oraz Komisji rewizyjnej wykonują swoją pracę społecznie.

3.                  W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium, Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.

 

§ 11

 

1.                  Rada, Komisja rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane decyzje podczas zebrań czynności w formie protokołu.

2.                  Protokół podpisuje osoba protokołująca i przewodniczący obrad.

 

§ 12

 

1.                  Rada klasowa reprezentuje ogół rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec Dyrektora i innych organów Szkoły.

2.                  Do zadań rady klasowej należy w szczególności:

                     realizowanie celów Rady na terenie danego oddziału szkolnego,

                     prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec Dyrektora i nauczycieli,

                     występowanie z wnioskami, w tym dotyczącymi organizacji pracy szkoły oraz oceny pracy i dorobku zawodowego nauczycieli, do Rady i Prezydium.

3.        Pracami rady klasowej kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny członek rady klasowej.

 

 

Rozdział V

Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady

 

§ 13

 

1.                  Główne źródła funduszy Rady to : dobrowolne składki rodziców, a także darowizny od osób fizycznych i prawnych oraz dochody z innych źródeł.

2.                  Fundusze Rady mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami.

3.                  Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszy Rady mogą składać:

                     Dyrektor,

                     nauczyciele,

                     pedagog szkolny,

                     rady klasowe,

                     samorząd uczniowski.

 

§ 14

 

1.                  Podstawą działalności finansowej rady jest roczny preliminarz. Za jego realizajcę odpowiada Prezydium.

2.                  W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.

 

 

Rozdział VI

Zmiany regulaminu i przepisy końcowe.

 

§ 15

 

Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały.

 

§ 16

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

 

§17

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.