REKRUTACJA 2018/2019

REKRUTACJA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

ZASADY REKRUTACJI

dokumenty do pobrania

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

OŚWIADCZENIE O PREFERENCJI

OŚWIADCZENIE O KONTYNUACJI UCZĘSZCZANIA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PRZEZ RODZEŃSTWO

OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU PRZEZ RODZINĘ KANDYDATA ZE ŚWIADCZEŃ OPS

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DO ŻŁOBKA

OŚWIADCZENIE WOLI
potwierdzające przez rodziców kandydata wolę korzystania z usług oddziału przedszkolnego przy SP6
REKRUTACJA I KLASA

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY

OŚWIADCZENIE RODZICA (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)