REKRUTACJA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 2020/2021

Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli oświadczenie potwierdzające wolę korzystania z usług oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych zostały przyjęte.W wyniku rekrutacji do oddziałów przedszkolnych wszyscy kandydaci zamieszkali na terenie Łazisk Górnych,
którzy wskazali oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
jako pierwszy wybór zostali zakwalifikowani na rok szkolny 2020/2021.
Oświadczenia woli są do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce – rekrutacja do oddziałów przedszkolnych.
Należy wypisać i zeskanować na adres e- mailowy szkoły ( sekretariat@sp6.laziska.pl).
Jeżeli rodzic nie ma takiej możliwości przesyła tylko oświadczenie podpisane w wersji dokumentu Word lub PDF.
Termin złożenia wersji papierowej oświadczenia zostanie ustalony po ustaniu stanu epidemii.

OŚWIADCZENIE WOLI PFD
OŚWIADCZENIE WOLI DocZARZĄDZENIE BURMISTRZA M. ŁAZISKA GÓRNEDEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU

OŚWIADCZENIE O PREFERENCJI

OŚWIADCZENIE O KONTYNUACJI UCZĘSZCZANIA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PRZEZ RODZEŃSTWO

OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU PRZEZ RODZINĘ KANDYDATAZE ŚWIADCZEŃ OPS

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DO ŻŁOBKA