REGULAMIN

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

w Łaziskach Górnych

Podstawa prawna:

-      Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

-      rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46)

Rozdział I

Przyjmowanie skarg i wniosków

§ 1.

W Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez dyrektora, wicedyrektora lub upoważnionego pracownika szkoły - w godzinach pracy tych osób.

 

§ 2.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

1)    pisemnie;

2)    pocztą elektroniczną;

3)    telefaxem;

4)    ustnie do protokołu; protokół sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu.

§ 3.

Pracownik szkoły, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi.

Rozdział II

Kwalifikowanie skarg i wniosków

§ 4.

Dyrektor lub wicedyrektor kwalifikuje sprawę jako skargę lub wniosek. Następnie skarga lub wniosek wpisywane są do rejestru skarg i wniosków.

§ 5.

1.    Rejestr skarg i wniosków prowadzi pracownik sekretariatu szkoły.

2.    Pracownik sekretariatu szkoły rejestruje skargę bądź wniosek w obowiązującej dokumentacji szkoły, natomiast dyrektor szkoły na obwolucie skargi lub wniosku wpisuje inicjały osoby wyznaczonej do ich rozpatrywania, ponadto wpisuje termin ich załatwienia, nadzoruje terminowość załatwienia skargi lub wniosku.

§ 6.

Skargi/wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 7.

1.    Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością nie później niż w terminie 7 dni, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę, wskazując właściwy organ. Kopię pisma pozostawia się w dokumentacji szkoły.

2.    Pismo w sprawie przekazania skargi/wniosku wydaje się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu.

3.    Pismo w sprawie zawiadomienia skarżącego o organie właściwym do rozpoznania skargi wydaje się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Regulaminu.

Rozdział III

Rozpatrywanie skarg i wniosków

§ 8.

1.    Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły lub upoważniony pracownik szkoły (placówki oświatowej).

2.    Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację:

a)      oryginał skargi/wniosku;

b)      notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego;

c)      materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku;

d)     odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem;

e)      inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

 

§ 9.

1.    Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi/wniosku powinno zawierać:

a)      oznaczenie organu, od którego pochodzi;

b)      wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku;

c)      imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby rozpatrującej skargę;

d)     jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2.    Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać także uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie, że jeśli skarżący ponowi skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

3.    Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 wydaje się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do Regulaminu.

 

§ 10.

Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

§ 11.

Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienia skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które zadekretowano wniosek/skargę.

Rozdział IV

Terminy załatwiania skarg i wniosków

§ 12.

1.    Niezwłocznie załatwiane są sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane.

2.    W ciągu miesiąca załatwiane są sprawy wymagające postępowania.

§ 13.

1.    O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

2.    Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się odpowiednio w przypadku skargi lub wniosku - zgodnie ze wzorami określonymi w załączniku nr 5 i 6 do Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu

PROTOKÓŁ

przyjęcia ustnie wniesionej skargi/wniosku

W dniu ................................................

........................................-      ..............................................

(imię i nazwisko)                              (stanowisko służbowe)

przyjąłem od Skarżącego/Wnioskodawcy

.......................................................................................................................................................

(imię, nazwisko, adres zamieszkania)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

skargę/wniosek o następującej treści:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Skarżący/Wnioskodawca dołącza do protokołu następujące załączniki:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano:

..................................................                                              ....................................................

(podpis wnoszącego podanie)                                                                         (podpis sporządzającego protokół)


Załącznik nr 2

do Regulaminu

.......................................                                                            ...........................................

nazwa szkoły (pieczęć)                                                                                                (miejsce i data wydania)

 

.....................................................................................

(oznaczenie organu, do którego przekazuje się skargę/wniosek)

W związku ze skargą/wnioskiem Pana/Pani .................... w sprawie .................... doręczonej .................... w dniu ....................., działając na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) / art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) przekazuję niniejsze pismo ........................ jako organowi właściwemu do jej/jego rozpoznania.

............................................................................

(podpis i pieczęć dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej)

Otrzymuje:

......................................................

(oznaczenie skarżącego/wnioskodawcy)


Załącznik nr 3

do Regulaminu

......................................................................                              ...........................................

nazwa szkoły (pieczęć)                                                                                         (miejsce i data wydania)

 

 

……..................................

(oznaczenie skarżącego)

W związku z Pana/Pani skargą .................... w sprawie .................... doręczonej .................... w dniu ...................., działając na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), wskazuję, iż organem właściwym do jej rozpatrzenia jest ....................

 

...................................................................

(podpis i pieczęć dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej)


Załącznik nr 4

do Regulaminu

......................................................................                                   ...........................................

nazwa szkoły (pieczęć)                                                                                                        (miejsce i data wydania)

 

….......................................

(oznaczenie wnioskodawcy)

ZAWIADOMIENIE

o sposobie załatwienia skargi/wniosku

Działając na podstawie art. 237 § 3 (art. 237 § 3 i 247 - w przypadku wniosku) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, iż Pana/Pani skarga/wniosek z dnia .................... dotycząca/-y .................... została/-ł uznana/-y za uzasadnioną/nieuzasadnioną.

UZASADNIENIE

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pouczenie *

Zgodnie z art. 239 k.p.a., przypadku gdy Skarżący ponowi skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego

Pouczenie **

Zgodnie z art. 246 § 1 k.p.a. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi do Dyrektora .................... .

...................................................................

(podpis i pieczęć dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej)

*       dotyczy trybu załatwiania skargi - w przypadku uznania skargi za bezzasadną

**     dotyczy trybu załatwiania wniosku


Załącznik nr 5

do Regulaminu

........................................                                                                   ...........................................

nazwa szkoły (pieczęć)                                                                                                          (miejsce i data wydania)

 

(pieczęć

ZAWIADOMIENIE

Skarżącego o przyczynie zwłoki

i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia skargi

Uprzejmie informuję, że w dniu ......................... wpłynęła skarga oznaczona numerem ......................... wg Rejestru Skarg i Wniosków prowadzonego w Szkole ......................... Jednocześnie informuję, że podjęto działania zmierzające do załatwienia sprawy, jednak z powodu ......................... skarga nie może być załatwiona w terminie przewidzianym w art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Wniesiona sprawa zostanie rozpatrzona do dnia ......................... .

....................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do załatwienia skargi)

Pouczenie:

W razie niezałatwienia skargi w terminie określonym powyżej, Skarżącemu przysługuje zażalenie w trybie i na zasadach określonych w art. 36-38 k.p.a. do .......................... (organ wyższego stopnia) zgodnie z art. 237 § 4 k.p.a.


Załącznik nr 6

do Regulaminu

..........................................                                                                  ...........................................

nazwa szkoły (pieczęć)                                                                                                            (miejsce i data wydania)

 

ZAWIADOMIENIE

Wnioskodawcy o podjętych czynnościach
i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia wniosku

Uprzejmie informuję, że w dniu ......................... wpłynął wniosek oznaczony numerem ......................... wg Rejestru Skarg i Wniosków prowadzonego w Szkole ....................................................................................................................................................... Jednocześnie informuję, że podjęto działania zmierzające do załatwienia sprawy, jednak z powodu ................................. skarga nie może być załatwiona w terminie przewidzianym w art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Wniesiona sprawa zostanie rozpatrzona do dnia ......................... .

....................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do załatwienia wniosku)

Pouczenie:

W razie niezałatwienia wniosku w terminie określonym w art. 244 k.p.a. albo w terminie wskazanym w niniejszym zawiadomieniu Wnioskodawcy prawo wniesienia skargi zgodnie z art. 246 § 2 k.p.a. do ......................... .