Uchwała nr ……………..z dnia ………………….

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6

       z Oddziałami Integracyjnymi

 1. Jana Pawła II

         w Łaziskach Górnych

 

w sprawie : ustalenia zasad dofinansowania działalności statutowej szkoły

 

 

 

Działając na podstawie art.54 Ustawy z dnia 07.09.1991r. O systemie oświaty (Dz.U. Z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. Zmianami) oraz § 13 pkt 2 i 3 Regulaminu Rady Rodziców

 

Prezydium Rady Rodziców ustala co następuje:

 

 1. Środki będące w dyspozycji Rady Rodziców mogą być przeznaczone na dofinansowanie działalności statutowej szkoły w następujących obszarach:

 

 1. Udział uczniów i ich opiekunów w konkursach, olimpiadach oraz zawodach sportowych;
 2. Pomoc materialna lub rzeczowa uczniom;
 3. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkoły;
 4. Zakup materiałów biurowych na potrzeby szkoły;
 5. Dofinansowanie szkolnych imprez kulturalno-rozrywkowych;
 6. Dofinansowanie wycieczek szkolnych;
 7. Dofinansowanie udziału uczniów w imprezach kulturalnych i kulturalno-oświatowych organizowanych przez szkołę lub przy jej udziale;
 8. Dofinansowanie kółek zainteresowań organizowanych przez szkołę.

 

 1. Szczegółowe zasady wydatkowania środków będących w dyspozycji Rady Rodziców:

 

 1. Rada Rodziców dofinansowuje wyjazdy uczniów i ich opiekunów na konkursy, olimpiady przedmiotowe i zawody sportowe pokrywając koszty ich dojazdów do i z miejscowości gdzie się odbywają, środkami komunikacji publicznej na podstawie druku delegacji i zestawienia kosztów dojazdu. Dopuszcza się również pokrycie kosztów dojazdu samochodem prywatnym według stawki 1,00zł/km.

Dofinansowanie może być przyznane jeżeli organizator lub inny podmiot nie pokrył kosztów dojazdu.

 1. Pomoc materialna dla uczniów może być udzielona w szczególnych wypadkach losowych np. długotrwała choroba, wypadek czy inne nagłe zdarzenie.
 2. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkoły następuje w porozumieniu z Dyrektorem szkoły i po uwzględnieniu potrzeb szkoły i możliwości finansowych Rady.
 3. Dofinansowanie zakupu materiałów biurowych na potrzeby szkoły, w szczególności papieru ksero czy tonerów następuje w porozumieniu z Dyrektorem szkoły i po uwzględnieniu potrzeb szkoły i możliwości finansowych Rady.
 4. Dofinansowanie organizacji szkolnych imprez kulturalno-rozrywkowych dotyczy zakupu np. materiałów dekoracyjnych, artykułów spożywczych, kwiatów.
 5. Dofinansowanie wycieczek szkolnych- na wniosek wychowawcy klasa otrzyma dofinansowanie w wysokości do 20% wpłat tej klasy na fundusz Rady Rodziców w danym roku szkolnym.
 6. Dofinansowanie udziału uczniów w imprezach kulturalnych i kulturalno-oświatowych organizowanych przez szkołę lub przy jej udziale – dotyczy udziału uczniów i ich opiekunów np. w przedstawieniach teatralnych, koncertach itp.

 

III. Uchwały w sprawie dofinansowania podejmuje Prezydium Rady na wniosek: Dyrektora lub pisemne wnioski nauczycieli – po pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora; a także na wniosek Rad Klasowych i Samorządu Uczniowskiego.

Wniosek powinien zawierać zestawienie poniesionych lub planowanych wydatków oraz uzasadnienie.

 

 1. Prezydium Rady Rodziców podejmuje decyzję o dofinansowaniu w zależności od wysokości pozostających w jej dyspozycji środków finansowych.

 

 1. Niniejsza Uchwała dotyczy wydatków poniesionych od dnia jej uchwalenia.

 

 1. Zmiana zasad wydatkowania środków może nastąpić poprzez zmianę tej Uchwały.
Skip to content