Informacja o zakresie działalności szkoły 

Szkoła Podstawowa numer 6 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Jana Pawła II w Łaziskach Górnych prowadzi działalność w zakresie edukacji na poziomie przedszkolnym i szkoły podstawowej. Jest publiczna i zapewnia bezpłatne nauczanie.

Szkoła organizuje kształcenie dzieci i młodzieży w klasach od pierwszej do ósmej, w tym kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami w klasach integracyjnych.

Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W budynku działa biblioteka, świetlica i stołówka.

Szkoła:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • organizuje zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania,
 • przygotowuje do realizacji obowiązków szkolnych,
 • zapewnia uczniom opiekę i bezpieczeństwo,
 • wspiera wychowanie,
 • realizuje edukację przedszkolną i przygotowuje do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

Szkoła ma siedzibę przy ulicy Wyrskiej 4.

Organem prowadzącym jest Miasto Łaziska Górne.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku.

Aby skontaktować się ze Szkołą można:

 • przyjść do sekretariatu i spotkać się z pracownikiem, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:00
 • napisać pismo, a następnie:
  • wysłać je pocztą tradycyjną na adres:
   Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
   Wyrska 4, 43-173 Łaziska Górne,
  • przynieść je do sekretariatu Szkoły w godzinach pracy sekretariatu,
  • wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@sp6.laziska.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

Kontakt telefoniczny ze Szkołą pod numerem telefonu: 32 224 32 46.

Informacje o Szkole znajdziesz na stronie internetowej www.sp6.laziska.pl.

 

 

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (załącznik)

Data złożenia: 29.03.2021 r.

Data publikacji: 31.03.2021 r.

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych, ul. Wyrska 4 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp6.laziska.pl

Dane teleadresowe jednostki: (032) 22 43 246, (032) 22 43 110;

43-173 Łaziska Górne, ul. Wyrska 4

Data publikacji strony internetowej: 2005 rok

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31 lipca 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strony podmiotowe posiadają następujące ułatwienia:

– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

– podświetlane linki.

 

Data sporządzenia deklaracji: 31 lipca 2020 r.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych, ul. Wyrska 4.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Elżbieta Muszyńska

e-mail: e.muszynska@sp6.laziska.pl

Telefon: (032) 22 43 246

 

 

Procedura wnioskowo-skargowa

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
  Wejście główne do budynku Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych jest usytuowane od  ul. Wyrskiej. Jest dostępny podjazd dla osób niepełnosprawnych po prawej stronie od wejścia. Do wejścia prowadzą również szerokie kilkustopniowe schody przedzielone podestami.

Z drugiej strony szkoły od strony boiska jest podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz wejście schodami.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku  szkoły korytarze,  schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym. W budynku dwukondygnacyjnym jest winda, która umożliwia  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższą kondygnację. Dla osób na wózkach dostępne są korytarz i pomieszczenia na parterze oraz na pierwszym piętrze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji budynku.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
  W budynku szkoły  są zamontowane platformy dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie są dostępne informacje głosowe. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Parking na terenie placówki nie posiada wyznaczonego miejsca postojowego dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych  jest możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego w godzinach pracy nauczycieli.

Skip to content