INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w wyniku rejestracji obrazu przez monitoring wizyjny w rejonie wejścia głównego do budynku szkoły i wybranych pomieszczeniach wewnątrz szkoły jest Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych, ul. Wyrska 4, 43-173 Łaziska Górne, tel.: 32 2243246, email: sekretariat@sp6.laziska.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@zepo.laziska.pl
  3. Celem stosowania monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i uczniów oraz ochrona mienia.
  4. Podstawą prawną stosowania przez szkołę monitoringu jest art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
  5. Zarejestrowany obraz może zostać udostępniony jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  6. Zapisy monitoringu będą przechowywane przez 7 dni a następnie są nadpisywane.
  7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych.
  8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Dane z monitoringu nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili osób, których dane dotyczą.
Skip to content