REGULAMIN

 

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi

 1. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 • 1

 

Rada Rodziców działa na podstawie Ustawy z dnia 07 września 1991r o systemie oświaty

(Dz.U. Z 1991. Nr 95 poz. 425, z późniejszymi zmianami).

 

 • 2

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o :

 1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę podstawową nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych,
 2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,
 3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły,
 4. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły,
 5. Radzie Klasowej – należy przez to rozumieć radę wybieraną przez rodziców uczniów poszczególnych oddziałów szkolnych,
 6. Przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu, skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby pełniące te funkcje w radzie,
 7. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady,
 8. Komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję rewizyjną Rady.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Rady Rodziców

 

 • 3

 

 1. Podstawowym celem rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły przez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, statutu oraz niniejszego regulaminu.
 2. Rada realizuje swoje cele w szczególności przez:
 • pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,
 • zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór   pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych z działalnością Szkoły,
 • formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa,
 • finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,
 • wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,
 • współpracę z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu poprawy jakości jej pracy.

 

Rozdział III

Struktura i zasady wyborów rady oraz jej organów wewnętrznych

 

 • 4

 

 1. W skład rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych wybranym przez zebranie rodziców uczniów każdej klasy w tajnych wyborach. Wybór następuje zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające.
 3. Sprawy związane z procedurą wyborczą rozstrzyga zebranie rodziców uczniów danej klasy.

 

 • 5

 

 1. Rada wybiera w głosowaniu jawnym:
 • Prezydium Rady
 • Komisję rewizyjną Rady
 1. W skład Prezydium wchodzą ; przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik.
 2. W skład Komisji rewizyjnej wchodzą: przewodniczący i dwóch członków.

 

 • 6

 

 1. Rada działa przez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne.
 2. Zebrania rady zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym, przy czym w każdym semestrze musi się odbyć przynajmniej jedno spotkanie Rady.
 3. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek poszczególnych rad klasowych lub Dyrektora.
 4. Uchwały Rady, Prezydium oraz Komisji rewizyjnej i rad klasowych podejmowane są zwykła większością głosów obecnych członków.
 5. W zebraniach Rady, Prezydium oraz komisji rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby, w szczególności : Dyrektor, pedagog szkolny i nauczyciele.

 

 

Rozdział IV

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych.

 

 • 7

 

 1. Rada jest społecznym organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.
 2. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
 • występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organu sprawującego nadzór nad Szkołą,
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora,
 • opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
 • opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską,
 • występowanie z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły stroju jednolitego oraz udział w określeniu jego wzoru,
 • występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli,
 • występowanie z wnioskami o utworzenie Rady Szkoły,
 • wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły,
 • uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian,
 • zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,
 • uchwalanie propozycji wysokości dobrowolnych składek rodziców uczniów Szkoły.

 

 • 8

 

 1. Do podstawowych zadań Prezydium należy:
 • bieżące kierowanie pracami rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,
 • realizacja preliminarza rady,
 • wykonywanie uchwał Rady,
 • zatrudnianie osób lub zlecanie usług niezbędnych dla realizacji zadań Rady,
 1. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrektora i innych                       organów Szkoły oraz na zewnątrz.

 

 • 9

 

 1. Komisja rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.
 2. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy w szczególności:
 • kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,
 • przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
 • opiniowanie corocznego sprawozdania finansowego Rady,
 • wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

 

 • 10

 

 1. Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
 2. Członkowie Prezydium oraz Komisji rewizyjnej wykonują swoją pracę społecznie.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium, Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.

 

 • 11

 

 1. Rada, Komisja rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane decyzje podczas zebrań czynności w formie protokołu.
 2. Protokół podpisuje osoba protokołująca i przewodniczący obrad.

 

 • 12

 

 1. Rada klasowa reprezentuje ogół rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec Dyrektora i innych organów Szkoły.
 2. Do zadań rady klasowej należy w szczególności:
 • realizowanie celów Rady na terenie danego oddziału szkolnego,
 • prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec Dyrektora i nauczycieli,
 • występowanie z wnioskami, w tym dotyczącymi organizacji pracy szkoły oraz oceny pracy i dorobku zawodowego nauczycieli, do Rady i Prezydium.
 1.      Pracami rady klasowej kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny członek rady klasowej.

 

 

Rozdział V

Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady

 

 • 13

 

 1. Główne źródła funduszy Rady to : dobrowolne składki rodziców, a także darowizny od osób fizycznych i prawnych oraz dochody z innych źródeł.
 2. Fundusze Rady mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami.
 3. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszy Rady mogą składać:
 • Dyrektor,
 • nauczyciele,
 • pedagog szkolny,
 • rady klasowe,
 • samorząd uczniowski.

 

 • 14

 

 1. Podstawą działalności finansowej rady jest roczny preliminarz. Za jego realizajcę odpowiada Prezydium.
 2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.

 

 

Rozdział VI

Zmiany regulaminu i przepisy końcowe.

 

 • 15

 

Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały.

 

 • 16

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

 

 • 17

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.​

Skip to content